Hakaret, SMS yoluyla Hakaret, Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Gıyabi Hakaret

Hakaret, SMS yoluyla Hakaret, Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Gıyabi Hakaret

Gelişen bilgi teknolojileri ve hızla yayılarak hayatımızın büyük bir bölümüne giren sosyal medya olgusu artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yazımızda hakaret suçunu tanımlayarak sosyal medya veya bilişim aletleri benzeri vasıtalar üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçlarını açıklayacağız ve konuya ilişkin örnek Yargıtay kararlarını sizlerle paylaşacağız.

Hakaret Nedir?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.

Hakaret Suçunun Hapis Cezası Kaç Yıldır?

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Sosyal Medya (Facebook, twitter vs) ve SMS/E Posta üzerinden hakaret mümkün müdür?

Evet sosyal medya hesapları Facebook, twitter, instagram ve benzeri platformlar üzerinden bir başkasına hakaret ettiğinizde TCK ya göre hakaret suçu oluşmaktadır.

Bir Kişinin Bulunmadığı Ortamda Arkasından Hakaret Edilebilirmi?

Evet ancak bu durumda hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Yani en az 3 kişinin bulunduğu bir ortamda hakarette bulunulması gerekir.

Gıyabi Hakarette en az 3 kişinin bulunması şartmıdır?

Evet şarttır, Örneğin 18. Ceza Dairesi 2016/18287 sayılı kararında 3 kişinin bulunmadfığı bir ortamda edilen hakareti geçersiz saymıştır. Karar metininden alıntı aşağıda paylaşılmıştır:

“Hakaret suçu mağdurun olmadığı veya mağdurun doğrudan vakıf olamayacağı bir şekilde işlendiğinde gıyapta hakaret suçu oluşmaktadır. Ancak gıyapta hakaret suçunun cezalandırılması için, failin mağdur dışında toplu veya dağınık en az üç kişiyle ihtilat ederek bu suçu işlemesi gerekmektedir. Suçun faili ihtilatı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. İhtilat kişilerle birebir görüşerek gerçekleşebileceği gibi, üç veya daha fazla kişiye mektup göndermek, telefon etmek, SMS veya e-mail göndermek suretiyle de gerçekleştirilebilir.
İnceleme konusu somut olayda; sanık …’un, müştekinin işyerini arayarak müştekiyi sorduğu, işyerinde olmaması üzerine tanık ….’ın da beyanından da anlaşılacağı üzere müştekiyi kastederek “şerefsizi gelip bütün mahalleye rezil edeceğim, parçalayacağım” şeklinde sözler sarfettiği ve ihtilat unsurunun oluştuğu gerekçesiyle mahkumiyetine karar verilmiştir.
İddia olunan bu sözler yalnız tanık …. tarafından duyulmuştur. Bu nedenle “fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi” unsuru da somut olayda gerçekleşmediğinden, gıyapta hakaret suçundan sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.”

Türk Ceza Kanununa Göre Hakaret Suçu

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat
eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek
işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada
belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret
edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde
hükümleri uygulanır.

TÜRK CEZA KANUNU İÇİN TIKLAYINIZ

Örnek Yargıtay 18. Ceza Dairesi Kararı (2015/35300 E. , 2017/11804 K.)
Sanık …’nın facebook hesabından yaptığı “belediye meclis üyesi olabilirsin ama esnaf ve insan olamazsın” şeklindeki paylaşımın altına, sanık …’un saat 11:38’de “lanet olsun böyle meclis üyelerine böyle adi adamlar belediyenin yüz karası”, saat 12:37’de “belediyenin suçu demedim meclis üyesi olan komşusunu kastettim kendi arabalarını çekerken haber verebilirdi”, saat 22:07’de “içi yanmayan vicdansızlarda var maalesef” şeklinde yorumlar paylaşmış olması ve sanığın “lanet olsun böyle meclis üyelerine böyle adi adamlar belediyenin yüz karası”, şeklindeki paylaşımının kişinin onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması karşısında; katılandan başka sanık …’ya komşu olabilecek ve arabaları olan esnaf belediye meclis üyesi olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre sanık …’un sözlerinin muhatabının katılan olup olmadığının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı, katılan …’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25/10/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Örnek 2 Yargıtay 18. Ceza Dairesi (2016/4063 E. , 2016/14702 K.)
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, suç tarihinde, yasal hakları olmadığı halde minibüs şoförlüğü yapan kişileri şikayet etmek amacıyla bir kaç kez aradığı ve sonuç alamadığı emniyet müdürüne hitaben yazdığı mesaj içeriğinin ve söylediği sözlerin konuşmanın bütünü içerisinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve Sanık … vekilinin temyiz nedenleriyerinde görülmekle, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/09/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İnternet Dolandırıcılığı Nedir? Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu ve Şikayet Dilekçesi Örneği

 

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.