Özel Güvenlik Nasıl Olunur? Özel Güvenlik Olma Şartları Nelerdir? Özel Güvenlik Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Yazımızda özel güvenlik görevlisinin nasıl olunacağını, özel güvenlik görevlisi olma şartlarını, silahlı – silahsız özel güvenlik görevlisi ayrımını, özel güvenlik temel eğitimlerini, nerelerde eğitim alınabileceğini ve özel güvenlik sınav tarihleri gibi bir çok bilinmeyen konuya sade bir şekilde cevaplar vereceğiz.

Özel Güvenlik Görevlisi Nedir?

Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kişilerdir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

“1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi Nedir?

Özel güvenlik temel eğitimi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin tamamlamaları gereken eğitimlerdir. Bu eğitimlerin süreleri aşağıda sizler ile paylaşılmıştır;

Eğitim Kurumlarınca verilen eğitimlerde:

Silahsız 100,

Silahlı 120,

Saat Eğitim tamamlanması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Temel Eğitimi Alınmasına Gerek Olmayan Durumlar Nelerdir?

a-)Üniversiteler Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi:

Yüksek Öğretim Kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

 

b-)Emekli Kolluk Görevlileri ( Polis,Jandarma ve Mit Mensubu)

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitim şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.

Özel Güvenlik Temel Eğitim Kaç Gün Kaç Saat Gerçekleşir?

Özel güvenlik temel eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.

Eğitimlerde Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Özel Güvenlik Sınavları Nasıl Yapılır?

Eğitimler sonucunda özel güvenlik görevlisi adayları sınava tabi tutlur.

Yazılı sınav, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

Örnek Sınav Soruları İçin Tıklayınız

Uygulamalı Sınav:

Uygulamalı sınavda, onbeş metre mesafeden ve beş adet fişek üzerinden yaptırılacak atış ile adayların atış becerisi ölçülür. Adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde devam eden günlerde de tamamlanabilir.

Özel Güvenlik Sınavda Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekli?

Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

Özel Güvenlik Sınav ücretleri ne kadar?

2018 yılı için,

SİLAHLI: Özel Güvenlik Silahlı Temel ve Yenileme Sınavı     70 TL

SİLAHSIZ: Özel Güvenlik Silahsız Temel ve Yenileme Sınavı  50 TL

Özel Güvenlik Sınav Tarihleri Ne Zaman?

Özel Güvenlik Temel eğitimi ve diğer eğitimlere ait sınavların tarihleri ve sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’ nın web sayfasında yayınlanmaktadır. Sınav takvimine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/2018-YILI-SINAV-TAKV%C4%B0M%C4%B0-.aspx

Özel Güvenlik Sınavında Başarısız olan adaylar tekrar sınava girebilğir mi?

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (PDF)

 

YÖNETMELİK

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.