SON GÜNLERİN EN ÇOK MERAK EDİLEN KONUSU : KONKORDATO (İFLAS ÖNCESİ ANLAŞMA) NEDİR? KONKORDATO KOMİSERİ NASIL OLUNUR?

İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordato kelimesi o dönemde İtalya’daki papalık makamı  ile hükümetler arasında yapılan anlaşma manasına gelmekle birlikte günümüzde Şirketlerin iflas etmelerinden bir önceki aşama olarak adlandırılmakta ve şirketlerin iflas etmemek için alacaklılarına borçlarını belli bir plan çerçevede ödemesi maksadıyla anlaşmaya varmaları manasına gelmektedir.

Bu süreç içerisinde konkordato ilan eden şirketler  borçlarını bir komiser gözetiminde ödemektedirler. Konkordatoyu alacaklılar da dahil olmak üzere şahıs firmaları, sermaye şirketleri ,kooperatifler, dernekler , vakıflar ile birlikte şahıslar dahi talep edebilmektedirler.

Konkordatonun amacı ; iflası önlemek, alacaklara olan borçların indirim veyahut zamana yayılarak ödenmesini sağlayarak konkordaonun  başarıya ulaşmasını sağlamaktır.

Konkordato komiseri olabilmek için aranan şartlar :

Konkordato komiserinin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 

a) Türk vatandaşı olmak.

 

b) Tam ehliyetli olmak.

 

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

 

ç) İflas etmemiş olmak.

 

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.

 

e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.

 

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

 

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

 

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

 

(2) Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

 

(3) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-2.htm

 

 

konkordato nedir , konkordato komiseri nedir, nasıl konkordato komiseri olunur, konkordato komiseri olmanın şartları nelerdir, konkordato, kimler konkordato komiseri olabilir, konkordato nasıl, konkordato şartları,

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.